Πρόταση Νόμου για παροχή απαλλαγών από φόρους για κωφούς και βαρήκοους πολίτες

Πρόταση Νόμου για παροχή απαλλαγών από φόρους για κωφούς και βαρήκοους πολίτες

Α. Αιτιολογική έκθεση επί της Προτάσεως Νόμου «Παροχή απαλλαγών από φόρους για κωφούς και βαρήκοους πολίτες». Με το άρθρο 16 Ν. 1798/1988 παρέχονται οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976, ήτοι η μη καταβολή στο Δημόσιο ή σε τρίτους δασμών και λοιπών φόρων, εισφορών, δικαιωμάτων και τελών, τελών χαρτοσήμου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τελών κυκλοφορίας, τελών ταξινόμησης οχημάτων, εφάπαξ πρόσθετου ειδικού τέλους, και στους παρακάτω αναπήρους: 

Α. Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών ή εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας όχι μικρότερο του 67%, του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%, από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%. 
Γ. Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%, ή πάσχουν από αυτισμό, εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι. Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. 
Κατ’ εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά. Στους ανήλικους ανάπηρους των παραπάνω κατηγοριών, που δικαιούνται ατέλειας, το δικαίωμα αυτό παραχωρείται σ' εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιοδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία, ο οποίος δύναται να εισάγει με τις διατάξεις αυτές ένα επιβατικό αυτοκίνητο, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους ανάπηρους. Από τις ρυθμίσεις των ως άνω διατάξεων απουσιάζει μια άλλη κατηγορία Ατόμων με Αναπηρία, οι κωφοί και βαρήκοοι συμπολίτες μας, οι οποίοι ανέρχονται πανελληνίως, κατ’ εκτίμηση, σε πέντε (5.000). Όμως, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές των Άρθρων 4 και 21, το Κράτος οφείλει να λαμβάνει ειδικά μέτρα για την προστασία της αναπηρίας, παρέχοντας ίσα δικαιώματα και προνόμια σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες με τα ίδια εγγενή προβλήματα και ανάγκες. Επουδενί, λοιπόν, δικαιολογείται η άνιση, ως προς την ανωτέρω απαλλαγή δασμών και φόρων, μεταχείρισή τους από την Πολιτεία. 
Με την θέσπιση μιας διάταξης, η οποία θα ενέτασσε στις καταλαμβανόμενες από τις ρυθμίσεις κατηγορίες Ατόμων με Αναπηρία, τους κωφούς και βαρήκοους, θα θεωρείτο ένα δίκαιο αντιστάθμισμα για την ελλιπή πρόσβασή τους στα δημόσια αγαθά, όπως π.χ. στην εκπαίδευση και στην εργασία. Ειδικά, μάλιστα, για μια οικογένεια κωφών/βαρήκοων αυτό θα αποτελούσε μια σημαντικότατη πράξη έμπρακτης οικονομικής στήριξης, η οποία στο Κράτος θα κόστιζε ελάχιστα, στα όρια του στατιστικού σφάλματος, για αυτούς όμως θα ήταν σωτήρια. Αλλά και το κοινωνικό όφελος θα ήταν ανεκτίμητο, καθώς έτσι θα νιώσουν, εμπράκτως, οι συμπολίτες μας κωφοί και βαρήκοοι πως αποτελούν, όπως πράγματι είναι, αναπόσπαστο μέρος του κοινωνικού συνόλου ενισχύοντάς τους, περαιτέρω, την επιθυμία για προσφορά και δημιουργία. Στη σημερινή, άλλωστε, εποχή, χάρη και στη βοήθεια της τεχνολογίας, ο κωφός και βαρήκοος δρα, συμπεριφέρεται, έχει τα ίδια ενδιαφέροντα και εμφορείται από τις ίδιες ανησυχίες που απασχολούν όλους μας. Με την παρούσα Πρόταση Νόμου σκοπείται με ένα Άρθρο η αποκατάσταση μιας χρόνιας αδικίας, την οποία υφίστανται οι κωφοί και βαρήκοοι συμπολίτες μας και η εξίσωσή τους με τις άλλες, ήδη καταλαμβανόμενες από τις ανωτέρω ρυθμίσεις του Ν. 1798/1988, κατηγορίες Ατόμων με Αναπηρία, ώστε και αυτοί να τύχουν των φοροελαφρύνσεων και απαλλαγών του Νόμου. 
Επί του Άρθρου 
Με το Άρθρο 1 οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976, και οι οποίες παρέχονται στις ως άνω κατηγορίες αναπήρων του άρθρου 16 Ν. 1798/1988, εφεξής θα παρέχονται και στους κωφούς και βαρήκοους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, εφ’ όσον έχουν κώφωση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α.).